Liên hệ tư vấn

Hướng dẫn Quản trị website wordpress từ A-Z cực chi tiết


Website wordpress là một trong những nền tảng xây dựng website phổ biến nhất hiện nay. Để quản trị website wordpress một cách hiệu quả, bạn cần biết cách sử dụng các chức năng cơ bản trong trang quản trị wordpress. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách:

  • Đăng nhập trang quản trị wordpress
  • Đăng ký tài khoản mới trên website WordPress
  • Quản lý bài viết (Post)
  • Quản lý Category và Tags
  • Quản lý Media
  • Quản lý trang Page trong WordPress
  • Quản lý bình luận (conmment) trong Website WordPress
  • Quản lý thành viên trong wordpress
  • Sử dụng các công cụ trong WordPress
huong-dan-quan-tri-web-wordpress-chi-tiet

Đăng nhập trang quản trị wordpress

Để đăng nhập trang quản trị wordpress, bạn cần có tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản quản trị. Bạn có thể đăng nhập bằng cách truy cập vào đường dẫn sau: https://tenmiencuaban.com/wp-admin

Trong đó, tenmiencuaban.com là tên miền của website wordpress của bạn. Sau khi nhập tên đăng nhập và mật khẩu, bạn sẽ được chuyển đến trang quản trị wordpress.

wordpress-login

Đăng ký tài khoản mới trên website WordPress

Nếu bạn muốn tạo thêm tài khoản mới để quản lý website wordpress của bạn, bạn có thể làm như sau:

Trong trang quản trị wordpress, chọn mục Users (Người dùng) ở menu bên trái.

How-to-add-a-WordPress-user

Chọn Add New (Thêm mới) ở phía trên.

Nhập các thông tin cần thiết cho tài khoản mới, bao gồm: Username (Tên đăng nhập), Email (Địa chỉ email), First Name (Tên), Last Name (Họ), Website (Website), Password (Mật khẩu), Send User Notification (Gửi thông báo cho người dùng), Role (Vai trò).

Step-by-step-add-new-user

Chọn Add New User (Thêm người dùng mới) để hoàn tất.

Bạn có thể chọn vai trò cho tài khoản mới theo các mức độ khác nhau, bao gồm: Administrator (Quản trị viên), Editor (Biên tập viên), Author (Tác giả), Contributor (Cộng tác viên), Subscriber (Người theo dõi).

Hướng dẫn Quản trị website WordPress: Quản lý bài viết (Post)

Bài viết là nội dung chính của website wordpress. Bạn có thể viết, chỉnh sửa, xóa và phân loại các bài viết theo ý muốn. Để quản lý bài viết, bạn làm như sau:

Trong trang quản trị website wordpress, chọn mục Posts (Bài viết) ở menu bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách các bài viết đã được đăng hoặc lưu nháp. Bạn có thể sắp xếp các bài viết theo ngày, tiêu đề, tác giả, danh mục hoặc thẻ.

Để thêm bài viết mới, bạn chọn Add New (Thêm mới) ở phía trên.

bai-8-huong-dan-post-bai-tren-wordpress11

Bạn sẽ được chuyển đến trình soạn thảo bài viết, nơi bạn có thể nhập tiêu đề, nội dung, hình ảnh và các thông tin khác cho bài viết của bạn.

them-bai-post-tren-wordpress-3

Bạn có thể lưu nháp hoặc xem trước bài viết của bạn bằng cách chọn Save Draft (Lưu nháp) hoặc Preview (Xem trước) ở góc phải.

Để đăng bài viết, bạn chọn Publish (Đăng) ở góc phải.

them-bai-post-tren-wordpress-4

Để chỉnh sửa hoặc xóa bài viết, bạn chọn Edit (Chỉnh sửa) hoặc Trash (Xóa) dưới tiêu đề của bài viết trong danh sách.

sua-xoa-bai-post-wordpress

Quản lý Category và Tags

Category Tags là hai cách để phân loại và gắn nhãn cho các bài viết của bạn. Category là các nhóm lớn, chung chung, còn Tags là các từ khóa cụ thể, chi tiết. Bạn có thể tạo và quản lý Category và Tags như sau:

Trong trang quản trị website wordpress, chọn mục Posts (Bài viết) ở menu bên trái. Sau đó chọn Categories (Danh mục) hoặc Tags (Thẻ) ở menu con bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách các Category hoặc Tags đã được tạo. Bạn có thể sửa hoặc xóa các Category hoặc Tags bằng cách chọn Edit (Chỉnh sửa) hoặc Delete (Xóa) dưới tên của chúng.

quan-ly-the-tag

Để thêm Category hoặc Tags mới, bạn nhập tên, slug (đường dẫn), mô tả và chọn Danh mục cha (nếu có) cho chúng ở phần Add New Category (Thêm danh mục mới) hoặc Add New Tag (Thêm thẻ mới) ở bên phải.

Chọn Add New Category (Thêm danh mục mới) hoặc Add New Tag (Thêm thẻ mới) để hoàn tất.

Bạn có thể gán Category và Tags cho các bài viết của bạn khi soạn thảo hoặc chỉnh sửa bài viết. Bạn có thể chọn nhiều Category và Tags cho một bài viết.

Hướng dẫn Quản trị website WordPress: Quản lý Media

Media là các tập tin hình ảnh, âm thanh, video hoặc tài liệu khác mà bạn tải lên website wordpress của bạn. Bạn có thể quản lý Media như sau:

Trong trang quản trị website wordpress, chọn mục Media (Phương tiện) ở menu bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách các tập tin Media đã được tải lên. Bạn có thể xem, sửa, xóa hoặc tìm kiếm các tập tin Media theo tiêu chí khác nhau.

Để thêm Media mới, bạn chọn Add New (Thêm mới) ở phía trên.

uoload-media-len-wordpress

Bạn có thể kéo thả các tập tin Media từ máy tính của bạn vào khu vực Upload New Media (Tải lên phương tiện mới) hoặc chọn Select Files (Chọn tập tin) để chọn các tập tin từ máy tính của bạn.

Sau khi tải lên thành công, bạn có thể xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa các tập tin Media bằng cách chọn Edit (Chỉnh sửa) hoặc Delete Permanently (Xóa vĩnh viễn) dưới tên của chúng.

Bạn có thể chèn Media vào các bài viết hoặc trang của bạn khi soạn thảo hoặc chỉnh sửa. Bạn có thể chọn Media từ thư viện đã có hoặc tải lên Media mới.

Quản lý trang Page trong WordPress

Trang Page là nội dung tĩnh của website wordpress, không thuộc về một Category hay Tag nào. Ví dụ như trang Giới thiệu, Liên hệ, Chính sách bảo mật… Bạn có thể quản lý trang Page như sau:

Trong trang quản trị website wordpress, chọn mục Pages (Trang) ở menu bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách các trang Page đã được đăng hoặc lưu nháp. Bạn có thể sắp xếp các trang Page theo ngày tháng hoặc theo thứ tự từ a đến z…

Để thêm trang Page mới, bạn chọn Add New (Thêm mới) ở phía trên.

them-page-wordpress

Bạn sẽ được chuyển đến trình soạn thảo trang Page, nơi bạn có thể nhập tiêu đề, nội dung, hình ảnh và các thông tin khác cho trang Page của bạn.

them-page-wordpress-1

Bạn có thể lưu nháp hoặc xem trước trang Page của bạn bằng cách chọn Save Draft (Lưu nháp) hoặc Preview (Xem trước) ở góc phải.

Để đăng trang Page, bạn chọn Publish (Đăng) ở góc phải.

Để chỉnh sửa hoặc xóa trang Page, bạn chọn Edit (Chỉnh sửa) hoặc Trash (Xóa) dưới tiêu đề của trang Page trong danh sách.

Quản lý bình luận (comment) trong Website WordPress

Bình luận là phần nội dung do người dùng gửi lên website wordpress của bạn để bày tỏ ý kiến, góp ý, hỏi đáp hoặc tương tác với bạn và nhau. Bạn có thể quản lý bình luận như sau:

Trong trang quản trị wordpress, chọn mục Comments (Bình luận) ở menu bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách các bình luận đã được gửi lên website wordpress của bạn. Bạn có thể sắp xếp các bình luận theo trạng thái, tác giả, bài viết hoặc ngày.

Để duyệt, phản hồi, sửa, xóa hoặc spam bình luận, bạn chọn Approve (Duyệt), Reply (Phản hồi), Edit (Chỉnh sửa), Trash (Xóa) hoặc Spam dưới nội dung của bình luận.

comments-awaiting-moderation

Để thay đổi cài đặt cho bình luận, bạn chọn Settings (Cài đặt) ở menu bên trái, sau đó chọn Discussion (Thảo luận). Bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn như: cho phép hoặc không cho phép bình luận, yêu cầu thông tin hay không khi bình luận, duyệt bình luận trước khi hiển thị, gửi email thông báo khi có bình luận mới, thiết lập các quy tắc cho bình luận spam…

Quản lý thành viên trong wordpress

Thành viên là những người dùng đã đăng ký tài khoản trên website wordpress của bạn. Bạn có thể quản lý thành viên như sau:

Trong trang quản trị website wordpress, chọn mục Users (Người dùng) ở menu bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách các thành viên đã đăng ký tài khoản. Bạn có thể sắp xếp các thành viên theo vai trò, tên đăng nhập, email hoặc ngày đăng ký.

Để xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa thành viên, bạn chọn View (Xem), Edit (Chỉnh sửa) hoặc Delete (Xóa) dưới tên của thành viên.

user-management-wordpress

Để thay đổi cài đặt cho thành viên, bạn chọn Settings (Cài đặt) ở menu bên trái, sau đó chọn General (Tổng quan). Bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn như: cho phép hoặc không cho phép người dùng tự đăng ký tài khoản, thiết lập vai trò mặc định cho người dùng mới…

Các công cụ trong WordPress

WordPress cung cấp cho bạn một số công cụ hữu ích để quản trị website wordpress của bạn. Bạn có thể sử dụng các công cụ như sau:

Trong trang quản trị wordpress, chọn mục Tools (Công cụ) ở menu bên trái. Bạn sẽ thấy các công cụ như: Site Health (Sức khỏe trang web), Export (Xuất), Import (Nhập), Erase Personal Data (Xóa dữ liệu cá nhân), Export Personal Data (Xuất dữ liệu cá nhân).

Tools-admin-menu-WordPress

Site Health (Sức khỏe trang web) giúp bạn kiểm tra và cải thiện hiệu suất, bảo mật và tính ổn định của website wordpress của bạn. Bạn có thể xem các thông tin về trạng thái, đánh giá, khuyến nghị và hành động của website wordpress của bạn.

Export (Xuất) giúp bạn xuất nội dung của website wordpress của bạn ra một tập tin XML. Bạn có thể chọn xuất toàn bộ nội dung hoặc chỉ một phần nào đó, ví dụ như bài viết, trang, bình luận, danh mục, thẻ… Bạn có thể sử dụng tập tin XML này để sao lưu hoặc chuyển nội dung sang website wordpress khác.

Import (Nhập) giúp bạn nhập nội dung từ một tập tin XML vào website wordpress của bạn. Bạn có thể nhập nội dung từ website wordpress khác hoặc từ các nền tảng khác như Blogger, Tumblr, LiveJournal… Bạn cần cài đặt các plugin phù hợp để nhập nội dung từ các nền tảng khác.

Erase Personal Data (Xóa dữ liệu cá nhân) giúp bạn xóa dữ liệu cá nhân của người dùng khi họ yêu cầu. Bạn có thể xem danh sách các yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân và xử lý chúng theo quy trình được thiết lập.

Export Personal Data (Xuất dữ liệu cá nhân) giúp bạn xuất dữ liệu cá nhân của người dùng khi họ yêu cầu. Bạn có thể xem danh sách các yêu cầu xuất dữ liệu cá nhân và xử lý chúng theo quy trình được thiết lập.

Câu hỏi thường gặp khi quản trị website WordPress

Làm thế nào để cập nhật phiên bản wordpress mới nhất?

Bạn có thể cập nhật phiên bản wordpress mới nhất bằng cách vào trang quản trị wordpress, chọn mục Dashboard (Bảng điều khiển) ở menu bên trái, sau đó chọn Updates (Cập nhật). Bạn sẽ thấy thông báo nếu có phiên bản wordpress mới nhất. Bạn chỉ cần chọn Update Now (Cập nhật ngay) để tiến hành cập nhật. Bạn nên Backup website wordpress của bạn trước khi cập nhật để đề phòng trường hợp xảy ra lỗi.

Làm thế nào để thay đổi giao diện cho website wordpress?

Bạn có thể thay đổi giao diện cho website wordpress bằng cách vào trang quản trị wordpress, chọn mục Appearance (Giao diện) ở menu bên trái, sau đó chọn Themes (Chủ đề). Bạn sẽ thấy danh sách các giao diện đã được cài đặt trên website wordpress của bạn. Bạn có thể xem trước, kích hoạt hoặc xóa các giao diện này. Để thêm giao diện mới, bạn chọn Add New (Thêm mới) ở phía trên. Bạn có thể tìm kiếm, lọc hoặc tải lên các giao diện từ kho giao diện của wordpress hoặc từ các nguồn khác.

Cách tăng tốc độ cho website WordPress

Bạn có thể tăng tốc độ website wordpress bằng cách áp dụng một số biện pháp sau:
1. Sử dụng hosting chất lượng, ổn định và phù hợp với lượng truy cập của website wordpress của bạn.
2. Sử dụng plugin cache để lưu lại các phiên bản tĩnh của website wordpress của bạn và giảm thiểu việc tải lại các tập tin khi người dùng truy cập.
3. Tối ưu hóa kích thước và định dạng của các tập tin media trên website wordpress của bạn. Bạn có thể sử dụng các plugin để nén, thu nhỏ hoặc lazy load các tập tin media.
4. Giảm thiểu số lượng plugin theme không cần thiết trên website wordpress của bạn. Bạn nên xóa hoặc vô hiệu hóa các plugin và giao diện không sử dụng hoặc không tương thích với phiên bản wordpress hiện tại.
5. Sử dụng CDN (Content Delivery Network) để phân phối nội dung của website wordpress của bạn đến các máy chủ gần vị trí của người dùng hơn. Điều này sẽ giảm thiểu thời gian tải và tiết kiệm băng thông.

Cách nâng cao bảo mật website wordpress?

Bạn có thể bảo mật website wordpress bằng cách áp dụng một số biện pháp sau:
1. Sử dụng mật khẩu mạnh và khác nhau cho các tài khoản quản trị, biên tập, tác giả… Bạn nên sử dụng các ký tự chữ, số và đặc biệt để tạo mật khẩu khó đoán.
2. Sử dụng SSL (Secure Sockets Layer) để mã hóa thông tin giữa website wordpress của bạn và người dùng. Bạn có thể yêu cầu hosting cung cấp SSL cho website wordpress của bạn hoặc sử dụng các dịch vụ SSL miễn phí như Let’s Encrypt.
3. Sử dụng plugin bảo mật để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài. Bạn có thể sử dụng các plugin như Wordfence, iThemes Security, Sucuri Security… để bảo vệ website wordpress của bạn khỏi các mối đe dọa như malware, brute force, DDoS, SQL injection…
4. Sao lưu thường xuyên website wordpress của bạn để có thể khôi phục khi xảy ra sự cố. Bạn có thể sử dụng các plugin để sao lưu tự động hoặc thủ công website wordpress của bạn. Bạn nên lưu trữ các bản sao lưu ở nhiều nơi khác nhau để đảm bảo an toàn.

Làm thế nào để tối ưu hóa SEO cho website wordpress?

SEO (Search Engine Optimization) là quá trình tối ưu hóa website wordpress của bạn để có thể xuất hiện cao hơn trên kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo… Bạn có thể tối ưu hóa SEO cho website wordpress bằng cách áp dụng một số biện pháp sau:
1. Sử dụng plugin SEO để giúp bạn thiết lập và theo dõi các yếu tố SEO quan trọng cho website wordpress của bạn. Bạn có thể sử dụng các plugin như Yoast SEO, All in One SEO Pack, Rank Math… để tạo tiêu đề, mô tả, từ khóa, schema, sitemap, breadcrumb… cho website wordpress của bạn.
2. Nghiên cứu và sử dụng các từ khóa phù hợp với nội dung và mục tiêu của website wordpress của bạn. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Google Keyword Planner, Ubersuggest, SEMrush… để tìm kiếm và phân tích các từ khóa có tiềm năng cho website wordpress của bạn.
3. Viết nội dung chất lượng, hấp dẫn và cung cấp giá trị cho người dùng. Bạn nên viết nội dung theo nguyên tắc E-E-A-T (E- Experience, Expertise – Chuyên môn, Authority – Uy tín, Trustworthiness – Đáng tin cậy) để tăng độ tin cậy và chuyển đổi cho website wordpress của bạn.
4. Tối ưu hóa các yếu tố kỹ thuật như tốc độ, thiết kế, liên kết nội bộ, liên kết ngoài… để cải thiện trải nghiệm người dùng và thuận lợi cho công cụ tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Google PageSpeed Insights, Google Search Console, Google Analytics… để kiểm tra và cải thiện các yếu tố kỹ thuật cho website wordpress của bạn.

Lời kết

Đó là những chức năng cơ bản trong quản trị website wordpress. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan và cách sử dụng website wordpress một cách hiệu quả. Nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý gì, hãy để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã đọc!

Bài viết liên quan


Đánh giá: 

5/5 (2)
Lưu ý:

*Thông tin trong bài viết đều là những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ sáng tạo tại MDIGI . Mọi hành vi sao chép vui lòng ghi trích dẫn nguồn MDIGI.vn! Xem Điều khoản & điều kiện của Chúng tôi.

*Cập nhật mới nhất ngày: 08/08/2023

Đôi nét về tác giả Thieu Bui

Thieu Bui

Phụ trách chính mảng kỹ thuật @ MDIGI

38 bài viết cùng chủ đề Tự học Wordpress

Backup website WordPress là gì? Tại sao cần backup
Tạo trang Thành viên Membership Site với WordPress
Hướng dẫn tạo Blog WordPress chi tiết từ A-Z
02 cách tạo Menu trong WordPress cực đơn giản
03 cách tạo Landing Page WordPress chi tiết từ A-Z
Cấu trúc của thư mục Theme trong WordPress
Ứng dụng PHP để phát triển Website WordPress
Hướng dẫn cài đặt XAMPP chi tiết từ A-Z
Cấu trúc Thư mục WordPress gồm những gì?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận